L’actual entorn de crisi, així com les restriccions pressupostàries a les que s’està sotmetent l’Administració està generant un continu canvi en les estructures de la mateixa. Això impulsa acudir a la contractació pública com a eina per a oferir els serveis públics als quals els ciutadans tenen dret i les Administracions estan obligades.

 

En aquest sentit, l’augment de la licitació del contracte de gestió de serveis públics en detriment del de concessió d’obra pública també està adaptant-se a aquestes circumstàncies, no aplicant-se sempre correctament el primer en lloc del segon, tenint presents les característiques de servei a externalitzar. Ara bé, també els concessionaris es veuen en moltes ocasions obligats a hipotecar la infraestructura objecte de contracte per a realitzar les inversions previstes en el contracte i poder oferir el servei públic objecte del mateix.

 

Efectivament, l’actual Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic incideix en la regulació de la hipoteca, en relació als contractes de concessió d’obra pública, sense pronunciar-se al respecte sobre els contractes de gestió de servei públic. Això condueix, en un primer estadi, a la conclusió de la possibilitat d’hipotecar la concessió d’obra pública però no la concessió de gestió de servei públic, conclusió que es fa més obvia si es tenen presents les característiques dels béns de l’Administració Pública.

 

En aquest cas tractarem aquelles situacions en que l’Administració Concedent posa a disposició del concessionari unes instal·lacions per a que es desenvolupi un servei públic. En conseqüència, es tracta d’un bé propietat de l’Administració posat a disposició de l’adjudicatari. Per les característiques que doten els béns de titularitat de l’Administració, no és possible hipotecar-los (inalienabilitat). Ara bé, excepcionalment en el cas d’algunes concessions, si la construcció s’ha desenvolupat pel concessionari, i alhora disposa del seu dret d’ús i explotació durant un termini determinat, es fa necessari habilitar la fórmula de la hipoteca per a finançar l’esmentada concessió.

 

L’Informe número 7/1998, de 16 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat de Madrid argumenta la possibilitat de concedir hipoteca en aquells contractes de gestió de servei públic amb unes característiques determinades. En concret, realitza una ficció jurídica en la que s’entén que als contractes de gestió de servei públic, en que es dóna construcció, es tracta una concessió mixta inescindible (de domini públic i de servei públic), de manera que en aquests supòsits es fa viable la constitució de la hipoteca. Així mateix, haurien de complir-se els següents requisits: respecte la concessió de servei públic que sigui transmissible, mentre que respecte la concessió demanial es requereix que sigui transmissible i es pugui inscriure.

 

Aquest informe obre la possibilitat d’obtenir finançament mitjançant hipoteca en els contractes de gestió de servei públic, subscrits sota la modalitat de concessió, per a finançar les inversions objecte del contracte de concessió.