Serveis


Anàlisi d’actius propietat de l’Administració.
Confecció dels estudis necessaris per avaluar la possibilitat d’externalitzar o concessionar actius públics amb la finalitat que l’Administració millori els seus balanços econòmics i compleixi amb la limitació de dèficit i la prestació de servei públic.

 

Establiment dels serveis públics.
En virtut de l’ROAS, Cuestor confecciona els documents necessaris a fi i efecte que aquests ens compleixin amb l’obligació que els atribueix l’esmentat Reglament la qual consisteix en confeccionar, tramitar i aprovar els documents que conformen el projecte d’establiment i prestació de servei públic .

 

Confecció i actualització de l’inventari de béns i drets dels ens locals.
Qüestor confecciona l’inventari de béns i drets dels ens locals, abastant totes les àrees del seu contingut, ja sigui jurídic-administratives, econòmiques o tècniques.

 

Col·laboració amb l’Administració en la confecció de licitacions.
Assistència a l’Administració en la confecció d’aquells documents necessaris per a la preparació de licitacions públiques.

 

Iniciativa privada concessional.
Es procedeix a confeccionar l’estudi de viabilitat i els models i diagrames que comporten l’anàlisi i coordinació d’aquesta iniciativa, així com a realitzar el càlcul de el cost posterior.

 

Assistència a la presentació d’ofertes de licitacions (Plicas).
Assessorament i assistència directa en la confecció d’ofertes en les licitacions de concessions. S’analitzen els punts clau de la licitació per a poder confeccionar i dissenyar l’oferta de el client, tenint en compte el preceptiu compliment dels plecs que regeixen la contractació, i augmentar les possibilitats d’èxit en el procés sumant l’experiència del nostre equip a la de nostre client.

 

Models econòmics per a l’avaluació de concessions.
Participació en la fase de licitació i durant el desenvolupament de l’contracte.
El nostre treball consisteix a crear, a partir de la informació facilitada pel client, diversos escenaris i models econòmics que permetin o facilitin la presa de decisions.

 

Assessorament fiscal i legal.
Des Cuestor s’ofereixen serveis tant a nivell fiscal com legal en el desenvolupament de l’Contracte Administratiu podent intervenir en les controvèrsies que poguessin sorgir entre l’ens contractant, l’Administració Pública, i la concessionària, donant suport en la negociació reequilibris econòmics de la concessió.

 

Estudis de viabilitat.
Redacció d’Estudis de Viabilitat, de conformitat amb el Text refós de la Llei de Contractes de l’Sector Públic, com a actuació preparatòria de concessions administratives.

 

Confecció de plecs de clàusules.
Elaboració de Plecs de Clàusules Administratives Particulars i col·laboració en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques.

 

Auditoria funcional. Observança de compliment de l’contracte.
En aquest aspecte, es procedeix tant per a l’Administració com per al concessionari a analitzar el correcte compliment de l’contracte, ja que això reporta beneficis a ambdues parts.

 

Anàlisi de rendibilitat de les concessions.
Estudi de l’evolució de la rendibilitat de les concessions contrastant diferents fases de la mateixa: prèvia, licitació, inversió i explotació.

 

Plans de Manteniment.
Anàlisi dels Plans de Manteniment preventiu, correctiu, conductiu i substitutiu, amb la col·laboració d’enginyeries de prestigi, per a l’avaluació de l’impacte en el rendiment econòmic de la concessió.

 

Comissions de Seguiment (responsable de l’contracte)
Assessorament en la preparació de les comissions de seguiment. Així com assistència en aquells casos considerats pel client, per reforçar la gestió de la concessió.