¿Qui Som?

CUESTOR està formada per un equip multidisciplinari de professionals amb amplis coneixements i experiència en el servei integral de Concessions Administratives i contractes de Col·laboració Públic-Privat tant des de la perspectiva de el sector públic com des de la de el privat. El coneixement i experiència transversal del nostre equip és un coadjuvant indispensable en les fases prèvies (plans de viabilitat, dimensionament, plecs, plans de seguiment, etc.), així com en les posteriors etapes de desenvolupament de l’servei, en les comissions de seguiment, control i estudi de l’servei prestat, estudi de licitacions, ajuda en la confecció de propostes, seguiment i preparació de plans de seguiment, control de la rendibilitat en inversions, manteniment dels equipaments i tot allò que està obligat per contracte i forma part de la mateixa independentment de l’servei específic. Els nostres serveis es presten tant en la fase prèvia, de licitació, d’inversió i d’explotació en els contractes de Concessions Administratives i de CPP, en els àmbits tècnic, econòmic, jurídic i administratiu, així com en el moment de la reversió. Així mateix, es custodia de forma integral la concessió, remarcant el nostre àmbit d’actuació en el camp dels equipaments i serveis públics.

¿Què fem?

CUESTOR és una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de Col·laboració entre el sector públic i privat (CPP) i les Concessions Administratives, és a dir, els partenariats, que s’estan implantant a la nostra societat com a eines d’intervenció que resulten fonamentals per garantir determinats drets socials. La complexitat d’aquests contractes, al que cal sumar la seva llarga durada, comporta la necessitat d’un seguiment continu i sistemàtic per tal de complir el seu objectiu, tant per a l’empresa privada com per a l’Administració Pública. Aquesta anàlisi prolongat en el temps permet evitar el deteriorament el marc contractual de l’partenariat. Brindem serveis durant totes les fases dels projectes.
Iniciativa privada
Estudis previs
Estudi de viabilitat
Estudi de mercat
Anàlisi de risc
Redacció de plecsLlegir més
Concurs
Valoració propostes
Assistència legal / fiscal
Assistència tècnica
Confecció d’ofertes
ConstitucionsLlegir més
Seguiment d’inversió
Due diligence
Assistència legal / fiscal
Assistència tècnica
Custòdia de concessions
Posada en marxaLlegir més
Seguiment de contracte
Seguiment d’explotació
Comissió de seguiment
Valoració d’equilibris
Pla de manteniment
Indicadors de qualitatLlegir més
Auditoria econòmica
Auditoria tècniques
Inventaris
Actes de reversióLlegir més

1 Prèvia

La fase prèvia transcorre des del començament de les activitats preparatòries fins a la publicació de l’corresponent anunci de licitació en Butlletins o Diaris oficials. Aquesta primera etapa és una fase crítica que determina, en moltes ocasions, el desenvolupament de l’partenariat. La nostra activitat, en aquesta fase i en tot el procés, està dirigida tant a l’Administració contractant com a la iniciativa privada. Pel que fa a l’Administració, es concreta en aspectes com ara estudis previs de necessitat de l’servei, estudis de rendibilitat econòmica i social, estudis de mercat, estudis de viabilitat, redacció de plecs de condicions, anàlisi d’actius propietat de l’Administració, etc. En relació a l’àmbit privat, la nostra actuació es concreta en la redacció d’estudis previs d’iniciativa privada, estudis sectorials de el servei, de rendibilitat i tots aquells necessaris per al fi desitjat.

 

2 Licitació

El període de licitació s’inicia amb la publicació de l’anunci en un Butlletí o Diari oficial i finalitza amb l’adjudicació de el contracte a una entitat. A l’Administració es presten serveis relacionats amb l’adjudicació de l’concurs, com ara valoració de propostes presentades, anàlisi de la documentació aportada, gestió i tràmits en la signatura de l’contracte, assistència fiscal i legal, etc. A les entitats privades, se’ls aporta el suport per a la confecció de les propostes a presentar davant l’Administració Pública, constitució, si escau, de la Societat adjudicatària, resolució de controvèrsies que poguessin donar-se en la relació amb l’Administració, assistència a la signatura d’el contracte, assistència fiscal i legal, entre d’altres.

 

3 Inversió

La fase d’inversió és l’etapa de la vida de la concessió compresa entre l’adjudicació d’el contracte i la finalització de les actuacions d’inversió o implantació, necessàries per poder iniciar la seva explotació. En aquest tercer període es possibilita, a sol·licitud de client, assessorament respecte de les comissions de seguiment, tant per part de l’Administració com per part de la concessionària. A més, es procedeix a l’anàlisi de l’acompliment contractual, a la confecció de Plans de Manteniment, de gran utilitat per a l’adjudicatària, així com assessorament fiscal i legal, Due Diligence. Entre llistat de serveis s’ha de fer especial menció a la custòdia de concessions.

 

4 Explotació

L’explotació de l’contracte comprèn des de la posada en marxa o funcionament de les instal·lacions o infraestructures de l’servei fins a la reversió de la concessió. En aquesta etapa es ofereix, entre altres serveis, assessorament legal i fiscal, custòdia de la concessió, confecció de Plans de Manteniment, resolució de controvèrsies que es donin entre els subjectes de l’contracte, elaboració d’informes comparatius sectorials, anàlisi de l’acompliment contractual, assistència a les comissions de seguiment, valoració d’equilibris en la concessió i possibles desviacions

 

5 Reversió

Un cop finalitzi el termini d’operació es procedirà a revertir els béns de la concessió a l’administració, en correcte estat de manteniment, atenent els estàndards per aquesta requerits.