Assessoria

 • Anàlisi d’actius propietat de l’Administració.

Confecció dels estudis necessaris per a avaluar la possibilitat d’externalitzar o concessionar actius públics amb la finalitat que l’Administració millori els seus balanços econòmics i compleixi amb la limitació de dèficit, establerta legalment, i la prestació del servei públic.

 

 • Col·laboració amb l’Administració en la confecció de licitacions.

Assistència a l’Administració en l’elaboració d’aquells documents necessaris per a la preparació de licitacions públiques. En aquest sentit, s’elaboren plans de viabilitat, estudis de mercat, estudis previs de necessitat de servei, tenint en compte diferents escenaris, amb l’objectiu de redactar correctament els plecs d’una manera completa i coherent. Així mateix, es realitza una valoració precisa per a poder determinar el tipus de contracte administratiu més adequat per a cada cas, així com el procediment a seguir.

 

 • Estudis de viabilitat.

Redacció d’Estudis de Viabilitat, de conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com actuació preparatòria de concessions administratives.

 

 • Iniciativa privada concessional.

Assessorament i acompanyament al nostre client en l’activació de la iniciativa privada concessional. En aquest aspecte, es procedeix a confeccionar l’estudi de viabilitat i altres models i diagrames que comportin l’anàlisi i coordinació de la citada iniciativa. També es quantifiquen les despeses per a la posterior acreditació en cas de no resultar adjudicatari de la concessió.

 

 • Assistència en la presentació d’ofertes de licitacions.

Assessorament i assistència directa en la confecció d’ofertes en les licitacions de concessions. S’analitzen els punts clau de la licitació per a poder confeccionar i dissenyar l’oferta del client, tenint en compte el preceptiu compliment dels plecs que regeixen la contractació, i així augmentar les possibilitats d’èxit en el procés, sumant l’experiència del nostre equip a la del nostre client.

 

 • Plans de Manteniment.

Anàlisi de Plans de Manteniment preventiu, correctiu, conductiu i substitutiu, amb enginyeries de prestigi, per a l’avaluació de l’impacte en el rendiment econòmic de la concessió. Gestió del compliment dels Plans de Manteniment durant el desenvolupament del contracte. En aquest sentit, s’analitzen les seves implicacions jurídiques en el compliment del contracte per a reduir possibles riscos de tensions de Tresoreria per la seva falta de previsió.

 

 • Comissions de Seguiment.

Assessorament en la preparació de les Comissions de Seguiment. Així com assistència, en aquells casos considerats pel client per tal de reforçar la gestió de la concessió. El nostre equip procedirà a incidir en aquells punts clau que comporten conseqüències de futur. L’actuació també comprendrà, en el seu cas, la confecció d’actes que deixin constància de la celebració de la mateixa, adjuntant aquells documents que siguin necessaris.

 

 • Models econòmics per a l’avaluació de concessions.

Participació a la fase de licitació i durant el desenvolupament del contracte. El nostre treball consisteix en crear, a partir de la informació facilitada pel client, diversos escenaris i models econòmics que permetin o facilitin la presa de decisions.

 

 • Anàlisi de rendibilitat de les concessions.

Estudi de l’evolució de la rendibilitat de les concessions contrastant les diferents fases de la mateixa: prèvia, licitació, inversió i explotació. Anàlisi dels indicadors econòmics més rellevants amb la finalitat de millorar el coneixement del desenvolupament del partenariat i rendibilitat realment obtinguda.

 

 • Assessorament fiscal i legal.

Des de CUESTOR ANALISTAS s’ofereixen serveis tant a nivell fiscal com a nivell legal en el desenvolupament del contracte administratiu podent intervenir en les controvèrsies que poguessin sorgir entre l’ens contractant, l’Administració Pública, i la concessionària, oferint recolzament en la negociació de reequilibris econòmics de la concessió.

 

 • Observança del compliment del contracte.

Tant per a l’Administració com per a la concessionària és de radical importància el correcte compliment del contracte, ja que això reporta beneficis a ambdues parts. És per això que resulta fonamental realitzar un anàlisi del grau de compliment del contracte.

 

 • Confecció de plecs de clàusules

Elaboració de Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Col·laboració en la Redacció dels plecs de prescripcions tècniques .
L’Anàlisi del Plec de Clàusules Administratives from Un Punt de Vista – tècnic legal POT contribuir a la VALORACIÓ dels riscos Que Tota Empresa contractista de l’ Administració contrau, especialment en els contractes de CPP

 

 • Gerència de Contractes de CPP

ARTICLE 52 LCCP . Els òrgans de contractació podran designar l’ONU ” RESPONSABLE del Contracte ” Al Que correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat de Assegurar la correcta del Realització de la prestació pactada , Dins de l’Àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica , vinculada a l’ens , organisme o entitat contractant o aliena a ell.

 

 

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col .
laboració entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives.

¿Vols més informació?